Abagore batwite mu mayira abiri kubera inkingo za Covid-19

Abagore batwite ni bamwe mubo icyorezo cya Covid–19 cyugarije ,gusa na none kugera ubu ntibizwi niba n’inkingo za Covid -19 zidashobora kubatera ibibazo by’ubuzima bo nabo batwite cyangwa ntabyo.                                  Hari abari kubihuza n’isohora ry’icyanditswe muri matayo 24:19″ Abazaba batwite n’abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano” gusa hari ibisobanuro abahanga bagerageje gutanga bibahumuriza kuko inyigo zakozwe ku nyamaswa zibwegetse n’izihaka zagaragaje ko nta ngaruka zagaragaye mbere na nyuma yo guhabwa inkingo gusa ingaruka ku bana bo munda ntizirigwaho ndetse n’abantu batwise hamwe nabo batwite ntibirigwaho nubwo abahanga bizeye ko nta ngaruka zizateza.

This image has an empty alt attribute; its file name is CDC.jpgThis image has an empty alt attribute; its file name is woman.jpg

FDA yemeye ikoreshwa ry’inkingo mu buryo buhutiyeho(emergency) ntago yemeje ubuziranenge bwazo.

Iyi ni interuro iri ku rupapuro rwa 3 mu nyandiko ihamya igenewe abakozi b’ubuzima ,abantu bose muri Rusange ndetse n’abakora inkingo ku kijyanye n’iyemezwa ry’inkingo

ikoreswa ry’urukingo mu buryo buhutiyeho”EUA” ni iki?

This image has an empty alt attribute; its file name is FDA.jpg

Ikoreshhwa ry’urukingo mu buryo buhutiyeho ni uburyo bwo gufasha iboneka n’ikoreshwa ry’ingamba z’ubuvuzi ,harimo n’urukingo mu bibazo by’ubuzima rusange harimo n’icyorezo  cya Covid-19. Binyuze muri EUA,FDA ishobora kureka hakabaho ikoreshwa ry’umuti cyangwa ibikoresho by’ubuvuzi bitaremezwa mu ggusuzuma,kuvura cyanggwa kurinda icyo cyorezo rusange igihe ibyibanze bisabwa byuzuye arimo no kuba nta bundi buryo,imiti cyangwa ibikoresho byabikemura bihari,hashingiwe kubyo FDA isaba ,umunyenanda”manufacturer” yemera niba abikora n’igihe asabira EUA. Iyo wohereje ubusabe bwo kwemererwa gukoresha mu buryo buhutiyeho Umuti,urukingo cyangwa igikoresho,FDA yiga ku busabe bwawe ikanagaraggaza niba bwuhuza n’ibikenewe ,maze hagashakwa ibihamya bishingiye ku bumenyi  mu by’imiti,inkingo cyangwa ibikoresho byo kwa Muganga.

Hashingiwe kuri ibi inkingo zagiye zihabwa uruhusa rwo gukoreshwa :

Ku wa 11 ukuboza 2020 US.FDA yemeye ikoreswa ry’urukingo mu buryo buhutiyeho”Emergency Use Authorization” ,urukungo rwa PFIZER Inc. rwitwa Pfizer-BioNTech covid -19 vaccine-mRNA rwemezwa ku izina rya Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine.This image has an empty alt attribute; its file name is astrazenaca.jpg

Ku wa 18 ukuboza 2020 FDA yemeye ikoreswa ry’urukingo mu buryo buhutiyeho”Emergency Use Authorization” Urukingo ModernaThis image has an empty alt attribute; its file name is moder.jpg

Ku wa 27 gashyantare 2021 US.FDA yemeye ikoreswa ry’urukingo mu buryo buhutiyeho”Emergency Use Authorization” Urukingo Janssen covid -19 vaccine”This image has an empty alt attribute; its file name is janssen.jpg

urukungo rwa Kugera ubu hari amakuru make aturuka ku magerageza yakorewe mu mavuriro ndetse n’iinyigo ku ngaruka urukingo PFIZER”mRNA” rusobora kugira ku muntu utwite kuko rurimo mRNA.

Hari amakuru make adahagije ku buziranenge bw’inkingo za Covid 19 n’ingaruka zigira ku bagore batwite.

Kugera ku wa 12/02/2021:

This image has an empty alt attribute; its file name is lab-vacc.jpg ahari ni aturuka ku mikurire y’inyamaswa no kwiyongera k’uburozi

Nta kibazo cyagaragaye ku mbeba zatewe Moderna Covid-19 mbere na nyuma yo kubwegeka, inyigo kuri Pfizer ziracyakorwa

Abashakashatsi bafite inyigo ziteganywa ku bantu batwite

Inganda zose ziri gukurikirana abagore batwite bakoreweho igeragezwa ryo mu rwego rw’ubuvuzi.

Ishami rishinzwe kugenzura no kurinda indwara n’ikigo gisinzwe Ibiribwa n’imiti”FDA” bifite uburyo bwo gukurikirana ubuziranene  no kubona amakuru yose agendanye n’inkingo ku bagore batwite kandi bizafatanya mu kugaragaza raporo.

Nubwo zimwe mu nkingo za COVID 19 zigizwe n’utunyanino dutwara amakuru mu muburi w’umuntu”mRNA vaccines” kuba nta Virus nzima ya Covid 19 irimo bituma bavuga ko zitazatera Covid 19 ku bazifashe.

This image has an empty alt attribute; its file name is dna.jpgIkindi kandi ,ngo mRNA ntaho izahurira na DNA y’umuntu (akanyanino remezo k’umuntu) kuko mRNA itajya yinjira mu nda y’Utunyanino “nucleus of the Cell”kuko akanyaningo gacagagura amakuru mu buryo bwihuse”cells break down the mRNA quickly”. Hashingiwe ku buryo izi nkingo zigizwe n’aya makuru “mRNA” zikora ,abahangga bizera ko zifite ingaruka nkeya ku bagore batwite ariko ,ingaruka ntiziramenyekana hhhaba ku mubyeyi cyangwa uwo atwise kubera ko nta nyigo zirakorwa ku bagore batwite.

Munyabugingo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *